Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt aan je beschikbaar gesteld door Informed Consulting BV.

Informed Consulting BV is statutair gevestigd te Woerden en houdt kantoor te Woerden aan de Vijzelmolenlaan 8b. Informed Consulting BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30220757.

Door gebruik te maken van de website ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Informed Consulting BV behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Gebruikersvoorwaarden header

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Informed Consulting BV of haar licentiegevers. Informed Consulting BV verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Informed Consulting BV via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures en whitepapers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informed Consulting BV, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Informed Consulting BV geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Informed Consulting BV en hierbij een link naar de website van Informed Consulting BV wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Informed Consulting BV er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Informed Consulting BV instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Informed Consulting BV sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Informed Consulting BV.

Informed Consulting BV is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Informed Consulting BV zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Informed Consulting BV is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Informed Consulting BV gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons Privacybeleid.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Informed Consulting BV, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website , en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Informed Consulting BV zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Informed Consulting BV of derden.

Neem contact met ons op